Kilka słów o Przedsiębiorstwie Usługowo-Wytwórczym z Woli Uhruskiej

Dwaj mężczyźni rozmawiająPrzedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej to firma, która istnieje od 1998 roku jako spółka prawa handlowego i stanowi własność gminy Wola Uhruska. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja, dystrybucja oraz sprzedaż wody. Specjalnością naszej firmy są usługi wodno-kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo świadczy także usługi z zakresu odbioru i oczyszczania ścieków. Od blisko 25 lat dbamy o wysoką jakość usług i dobry kontakt z naszymi klientami. Cenią nas oni m.in.  za rzetelną obsługę oraz sprawną realizację zleceń. Dokładamy wszelkich starań, by sprostać stawianym nam wyzwaniom.

Co przyświeca naszym działaniom?

Główny obszar działalności naszego przedsiębiorstwa dotyczy gospodarowania jednym z najważniejszych zasobów środowiska naturalnego, jakim jest woda. Jest ona niezbędna do życia, jednak z uwagi na różne związki, jakie zawiera– wymaga specjalistycznego uzdatniania. Pobierając wodę, dostosowując jej właściwości fizykochemiczne do standardów określonych dla wody pitnej oraz wykonując okresowe badania jej składu – umożliwiamy naszym klientom zaspokojenie jednej z kluczowych potrzeb życiowych. To wszystko sprawia, że naszym działaniom towarzyszy idea zrównoważonego rozwoju i dbałość o środowisko.

Zrównoważony rozwój oznacza m.in. podejmowanie różnych działań proekologicznych stosownie do postępującego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego i społecznego. Mają one przede wszystkim na celu zminimalizowanie obciążeń dla środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach. Dotyczą działań służących poszukiwaniu równowagi między środowiskiem, społeczeństwem i ekonomią. Do naszych pozostałych działań, które wspierają ideę zrównoważonego rozwoju, należą: wytwarzanie odnawialnej energii elektrycznej oraz ekologiczna produkcja rolnicza. Jest to również spełniająca wszelkie normy budowa przyłączy kanalizacyjnych w Chełmie, a także oczyszczanie ścieków, dzięki którym przyczyniamy się do poprawy jakości wód
w regionie.

Czysta woda i warunki sanitarne, czysta i dostępna energia oraz działania w dziedzinie klimatu to nasze 3 przykładowe cele, które zaliczają się równocześnie do tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju dla Świata, przyjętych w 2015 roku w Nowym Jorku. Nasze usługi służą m.in. poprawie jakości wody, ponownemu jej wykorzystywaniu, zmniejszeniu ilości ścieków nieoczyszczonych. Nasze przedsiębiorstwo przyczynia się również do wzrostu udziału energii odnawialnej na rynku nowoczesnych usług energetycznych, a tym samym ma swój udział w podnoszeniu efektywności energetycznej całego kraju.

Nasza działalność w ramach Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030

Wszystkie działania naszej firmy na rzecz idei zrównoważonego rozwoju wpisują się również w założenia Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na najbliższe lata. Ma to szczególne znaczenie dla regionu, ze względu jego cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe, w tym obecność obiektów przyrodniczych, które znajdują się pod ochroną. Są nimi Rezerwaty Przyrody: Brudzieniec, Trzy Jeziora, ponadto Sobiborski Park Krajobrazowy, obszary Natura 2000 oraz użytki ekologiczne.

Jednym z priorytetowych obszarów rozwoju Gminy jest obszar dotyczący ochrony środowiska, w ramach którego podejmuje ona m.in. działania zmierzające do wzrostu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Na najbliższe lata planowane są również inwestycje mające na celu  rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska, np. wymiana starych odcinków sieci, budowa oczyszczalni ścieków oraz nowych wodociągów. Na równi z nowymi inwestycjami ważne są także wszelkie działania obejmujące bezpieczne dla środowiska zabezpieczanie toksycznych odpadów.

W tym zakresie zajmujemy się wywozem szamba w Chełmie i okolicach. Nasza firma ma zezwolenie na prowadzenie działalności dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dbamy o najwyższą jakość usług asenizacyjnych, które również służą ochronie środowiska. Cieszy nas, że możemy uczestniczyć w rozbudowie regionalnego krajobrazu oraz mieć swój udział w rozwoju gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji – chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat oferty przedsiębiorstwa. Zachęcamy do kontaktu!