Dostarczanie i oczyszczanie wody

Zajmujemy się dostawą wody wysokiej jakości mieszkańcom gminy Wola Uhruska. Woda pochodzi z 3 ujęć, które znajdują się w Woli Uhruskiej, Majdanie Stuleńskim i Siedliszczu. W ramach naszych usług odbieramy i oczyszczamy również ścieki w oczyszczalni w Bytyniu, która została zmodernizowana w 2019 roku. Jest ona m.in. wyposażona w nowoczesną linię odwadniania i sanitacji nadmiernych osadów ściekowych, dzięki której mamy możliwość mechanicznego usuwania z nich drobnoustrojów chorobotwórczych. Warto dodać, że osady te są tzw. produktem ubocznym oczyszczania ścieków. Ze względu na duże stężenie mikroelementów, po uprzednim przygotowaniu, mogą być ponownie wykorzystywane, np. jako nawóz dla rolnictwie.

Aby woda była zdatna do picia musi zostać poddana procesom oczyszczania z wszelkich substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Parametry wody pitnej określa dyrektywa Komisji Europejskiej oraz rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, dotyczące jakości wody. Rozporządzenie to zawiera spis wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych, wytyczne dotyczące sposobu oceny przydatności wody i zakresu badania jej jakości, ponadto minimalnej częstotliwości i miejsca pobierania próbek wody do badań. Określa także program monitoringu jakości wody, sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi do jej uzdatniania i dystrybucji, a także sposób informowania konsumentów o jej bieżących parametrach jakościowych.

W tym samym dokumencie znajduje się definicja wody zdatnej do picia: jest to woda bez mikroorganizmów chorobotwórczych oraz pasożytów w liczbie, która zagraża zdrowiu. Ponadto jest to woda wolna od substancji, których wysokie stężenie stanowi zagrożenie dla zdrowia. Oprócz tego woda zdatna do picia spełnia określone wymagania mikrobiologiczne i chemiczne oraz jest pozbawiona agresywnych właściwości korozyjnych. Wymogi mikrobiologiczne dotyczą wartości parametrycznych substancji takich jak m.in. azotany i azotyny, bromiany, pestycydy oraz pierwiastków, np. chromu, ołowiu, kadmu, rtęci. Warto dodać, że działamy w duchu zrównoważonego rozwoju i kładziemy duży nacisk na dbanie o stan środowiska naturalnego.

Jak przebiega proces uzdatniania w stacji oczyszczania wody?

W miejscach, gdzie występują ujęcia wody – na terenie Woli Uhruskiej, Majdanu Stuleńskiego i Siedliszcza – znajdują się również stacje uzdatniania wody. Wyposażone są one w nowoczesne instalacje i urządzenia technologiczne, dzięki którym proces oczyszczania wody odbywa się sprawnie i skutecznie. Uzdatnianie wody składa się z różnych etapów, w zależności od rodzaju ujęcia, z którego jest pozyskiwana. Wśród nich wyróżniamy kluczowe, główne etapy przygotowywania wody do spożycia:

  • napowietrzanie – nazywane także aeracją: polega na usunięciu z wody szkodliwych gazów, np. dwutlenku węgla i siarkowodoru oraz natlenieniu jej w celu poprawy właściwości fizyko-chemicznych;
  • filtrowanie – służy ostatecznemu pozbyciu się z wody substancji, m.in. związków żelaza i manganu;
  • dezynfekcja – ma na celu eliminację wszelkich substancji chorobotwórczych: grzybów, bakterii i wirusów.

Warto dodać, że napowietrzanie stosowane jest także podczas oczyszczania ścieków, m.in. tych, które uzyskujemy z wywozu szamba w Chełmie.  Na uwagę zasługuje także fakt, że etapy uzdatniania są ze sobą ściśle powiązane i przebiegają właśnie w takiej kolejności. Każdy z nich spełnia bowiem określone funkcje, które są od siebie zależne. Dlatego np. filtrowanie wody nie może odbyć się bez jej uprzedniego napowietrzenia. Dzięki niemu wszelkie zawarte w niej zanieczyszczenia (w tym żelazo i mangan) ulegają utlenieniu do postaci łatwych do usunięcia, już za pomocą filtrowania, osadów.

Jakie urządzenia stosujemy do oczyszczania wody?

Wybór technik i urządzeń do uzdatniania wody zależy od stopnia jej skażenia bakteriologicznego oraz ilościowego i jakościowego składu zanieczyszczeń. Nasze przedsiębiorstwo stosuje nowoczesne, a tym samym cechujące się najwyższą skutecznością, technologie oraz aparatury do uzdatniania wody. W myśl przyświecającej naszym działaniom idei zrównoważonego rozwoju – dbamy przy tym o ochronę środowiska. Nasi klienci otrzymują wodę w pełni bezpieczną dla zdrowia oraz zgodną z obowiązującymi standardami jakości. Wśród urządzeń, z których korzystamy w procesie uzdatniania wody, znajdują się m.in.:

  • aeratory – służą do napowietrzania wody pod ciśnieniem: wyposażone są w tzw. mieszacze wodno-powietrzne; usuwają z wody szkodliwe gazy, m.in. metan i siarkowodór;
  • odżelaziacze i odmanganiacze – mają zastosowanie podczas filtrowania wody z wykorzystaniem złóż filtracyjnych: rozpuszczalne związki żelaza oraz manganu ulegają przekształceniu w związki nierozpuszczalne, która osadzają się na złożach;
  • lampy UV – służą do dezynfekcji wody z użyciem promieniowania ultrafioletowego, które niszczy DNA wszelkich mikroorganizmów, które zagrażają zdrowiu;
  • chloratory – służą do dezynfekcji wody z wykorzystaniem podchlorynu sodu;
  • pompy płuczące – wykorzystujemy do czyszczenia, płukania i napełniania systemów zamkniętych;
  • zestawy hydroforowe –dzięki nim w instalacjach wodociągowych utrzymywane jest stałe ciśnienie wody;
  • układy AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki) – są to układy automatycznej regulacji systemu urządzeń służących do uzdatniania wody.

Jako przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług wodno-kanalizacyjnych wykonujemy także budowę przyłączy kanalizacyjnych w Chełmie i okolicach. Podłączamy kanalizację sanitarną (bytowo-gospodarczą) oraz deszczową, która służy do odprowadzania wód opadowych. Dokonujemy inspekcji, konserwacji oraz napraw sieci kanalizacyjnej. Zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej oferty oraz warunków współpracy. Warto nam zaufać – nasi klienci cenią nas m.in. za rzetelne, sprawne i skuteczne realizacje usług. Dołącz do ich grona!