Budowa przyłączy kanalizacyjnych – Chełm

Ze względu na lokalizację nasze przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Chełmie i okolicach. Przyłącze kanalizacyjne jest pojęciem, które zostało ściśle sprecyzowane w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, Nr 132, poz.858 ze zm.). Oznacza odcinek przewodu, który łączy wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości klienta – czyli odbiorcy usług, z siecią kanalizacyjną. Kluczowe jest jednak to, że odcinek ten jest mierzony od studzienki, stanowiącej zakończenie wewnętrznej instalacji, do sieci kanalizacyjnej, zaś gdy taka nie występuje – od granicy nieruchomości gruntowej.

Aktualnie sieć kanalizacyjną posiadają miejscowości takie jak: Wola Uhruska, Bytyń, Siedliszcze, Nadbużanka oraz Uhrusk. Reszta mieszkańców naszej Gminy korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków lub szamb. Świadczymy dla nich usługi związane z wywozem szamba w Chełmie i okolicach. Warto podkreślić, że budowa przyłącza wiąże się m.in. z koniecznością złożenia wniosku o przyłączenie do sieci (przez osobę mającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości), uzyskania od nas tzw. warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Przyłącza kanalizacyjne – Chełm i okolice

Liczba formalności, które wiążą się z powstaniem przyłączy kanalizacyjnych w Chełmie i wszelkich innych lokalizacjach może nieco przerażać, jednak jesteśmy do dyspozycji klientów. Pomagamy w kompletowaniu wymaganych dokumentów i wypełnianiu wniosków. Doradzamy w kwestiach formalnych i wyjaśniamy wszelkie zawiłości, m.in. dotyczące oszacowania ilości odprowadzanych ścieków czy wartości zapotrzebowania na wodę. Ponadto wykonujemy wszelkie prace instalacyjno-montażowe. Po zakończonych robotach przygotowujemy dokumentację powykonawczą, która jest związana z odbiorem technicznym na zakończenie realizacji całej inwestycji.

W tzw. warunkach technicznych przyłączenia do sieci określamy zasady, które determinują podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej. Dotyczą one np. materiałów oraz armatury, jakich należy użyć podczas budowy przyłącza, oznakowania przewodów sieciowych, kryteriów odbioru technicznego i włączenia do sieci. Warto wspomnieć, że ewentualne odstąpienie od zasad ujętych w tym dokumencie, w sytuacji wykonywania przyłącza przez inną firmę, wymaga uzgodnienia z naszym przedsiębiorstwem. Warunki techniczne stanowią podstawę do uzyskania zatwierdzenia projektu przyłącza m.in. w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Budowa przyłączy wodociągowych w Chełmie i okolicznych miejscowościach

Zajmujemy się także budową przyłączy wodociągowych w Chełmie i okolicznych miejscowościach. Miejscowościami, które aktualnie mają dostęp do sieci wodociągowych, są: Bytyń, Majdan Stuleński, Kosyń, Macoszyn Duży, Stulno, Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska oraz Zbereże.  Sieci te zasila woda z ujęć w Woli Uhruskiej, Majdanie Stuleńskim i Siedliszczu. Także w przypadku przyłącza wodociągowego istnieje definicja, która znajduje się we wspomnianej wcześniej Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Według niej przyłącze to jest przewodem, który łączy sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości klienta, czyli odbiorcy usług – na całej swej długości.

Przyłącza wody budujemy na podstawie projektu zagospodarowania danej działki. Podobnie jak w przypadku przyłączy kanalizacyjnych – cała procedura budowy wymaga dopełnienia różnych formalności, m.in. otrzymania od nas warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. Również w tej sytuacji służymy klientom pomocą i wyjaśniamy wszelkie formalne kwestie. Powierzenie nam budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych stanowi spore ułatwienie – zarówno od strony formalnej, jak i technicznej. Oprócz tego daje gwarancję, że zostaną wykonane fachowo i precyzyjnie.

Instalacje wod-kan w Chełmie i okolicach – jak działamy?

Jako przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w branży od 1998 roku, możemy zagwarantować naszym klientom, że instalacje wod-kan w Chełmie i okolicznych miejscowościach wykonujemy z największą precyzją, skutecznością i zgodnością z przepisami. Zajmujemy się także monitoringiem ich stanu technicznego, naprawą awarii oraz bieżącą konserwacją. Działamy sprawnie i skutecznie, co jest szczególnie ważne w przypadku jakichkolwiek przerw związanych z dostawą wody. Instalacje wodno-kanalizacyjne należą do specjalistycznych robót budowlanych, wymagających odpowiedniej kadry fachowców oraz stosownego sprzętu. Dysponujemy wszelkimi tego typu zasobami.

Co więcej, sprzęt, który wykorzystujemy do prac przy sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, służy nam również do wykonywania prac ziemnych w ramach naszej oferty. Świadczymy bowiem usługi koparko-ładowarką w Chełmie i okolicach.   Przed przystąpieniem do budowy przyłącza wykonujemy wizję lokalną i wycenę usługi. Określamy poszczególne składowe, które determinują całkowity koszt inwestycji. Zgodnie z przepisami inwestor, czyli klient, ponosi pełne koszty budowy przyłącza wody i przyłącza kanalizacji. Te zależą zaś od kilku czynników, m.in.: budowy terenu – a zwłaszcza występowania wód gruntowych (może się okazać, że będzie trzeba nieco odwodnić grunt), długości przyłącza, czasu wykonywania robót.

Odbiór techniczny – końcowy przyłącza ma miejsce w dniu jego podłączenia do sieci: po zakończeniu wszelkich prac montażowych i wykonaniu próby szczelności, jednak przed zasypaniem wykopów, w stanie odkrytym. Warto dodać, że po wykonaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Podstawę do jej zawarcia stanowi protokół potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. To tylko kluczowe kwestie dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnych. Zapraszamy do kontaktu – zapoznamy Cię ze szczegółami i warunkami współpracy z naszym przedsiębiorstwem.